เกี่ยวกับเรา

NSP-LPRU  (Original).png

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Northern Science Park : Lampang Rajabhat University) มีหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกในการสร้างกระบวนการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมโดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายดำเนินงานบริหารจัดการร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา