top of page
  • NSP LPRU

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนและสังเกตการณ์” ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

(Entrepreneurial Ecosystem Development Platform)


ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งจากแม่ข่ายของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงแลกเปลี่ยน และเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับเครือข่ายใหม่


และเยี่มชมพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ (STEP)นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ The Brick Plus และชมการ Pitching จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
12 views0 comments
bottom of page