top of page
  • NSP LPRU

กิจกรรม "Networking" พูดคุยเชื่อมต่อกัน

Updated: Dec 9, 2021

ณ ช่วงเย็นที่ The Brick Space ได้มีการเลี้ยงอาหารเย็นคณะผู้ประสานงานและอาจารย์ที่เข้าร่วม การอบรม และยังจัดกิจกรรมมากมาย23 views0 comments
bottom of page