top of page
  • NSP LPRU

ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทย์ฯ มรภ.ลำปาง เข้าร่วมการนำเสนอผลการค้นคว้าอิสระ ISเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการนำเสนอผลการค้นคว้าอิสระ IS (Independent Study) หัวข้อ"โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง” ซึ่งเป็นกิจกรรมในหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 3 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)การนำเสนอดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ดร.ทิฐิวัฒน์ เมชฌ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดความร่วมมือกันในการยกระดับความสามารถของธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ในลำดับต่อไป
15 views0 comments
bottom of page