top of page
  • NSP LPRU

พิธีเปิด “Basecamp24” ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


พิธีเปิด “Basecamp24” ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ. ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนายการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงผู้จัดการอุทยานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Basecamp 24” ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการบ่มเพาะ Startup “Basecamp24” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ "The Destination of Preparing for Startup's Summit" ว่าโครงการ Basecamp24 นั้นมีแนวคิดจากการเดินขึ้นเขา ระหว่างทางของการเดินขึ้นเขาจะมีที่พักสำหรับนักปีนเขา (Basecamp) เพื่อให้นักปีนเขาสามารถพักผ่อนและเดินทางต่อไปจนถึงยอดเขา (Summit) ได้สำเร็จ โครงการ Basecamp 24 จะแบ่ง Camp ออกเป็นทั้งหมด 4 Camp โดย Camp 1: Bootstrapper เป็นการเน้นให้องค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคิดสร้างไอเดียการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ Pain Point และเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับ Camp 2: Explorer เน้นกระบวนการลงมือทำเพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจตามวิถีของ Startup ผ่านการพิสูจน์และสำรวจความต้องการของตลาด (Market Validation) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สามารถขายได้จริงและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจที่เติบโตได้ต่อไป Camp 3: Challenger เน้นเรื่องการขยายตลาด (Scale up) หลังจากพิสูจน์แล้วใน Camp 2 โดยจะเน้นกระบวนการรวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถขยายตลาดของสินค้าหรือบริการนั้นได้ ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งการเงิน กำลังคน (Team) และการบริหารจัดการ เพื่อให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ และสุดท้าย Camp 4: Survivor ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการลงทุน การหานักลงทุน การเจรจาร่วมลงทุน (Partner) กับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะสามารถสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และยังได้กล่าวเสริมอีกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้รับการสนับสนุนด้วยดีมาตลอดจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการส่งเสริมการนำทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอการ Pitching ของ Startup ที่เข้าร่วมโครงการ Basecamp24 ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศภายในงาน
25 views0 comments
bottom of page