top of page
  • NSP LPRU

พิธี MOU "การเชื่อมโยงงานวิจัยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเชื่อมโยงงานวิจัยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการพัฒนาศรษฐกิจและสังคม" ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือรศ.ดร.กิติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน หรือผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัด เชียงใหม่) ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมพื้ที่นิเวศนวัตกรรมภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในส่วนของ FOODFABR FABLAB และ INNO STORE อีกด้วยรูปภาพเพิ่มเติม


14 views0 comments
bottom of page