top of page
  • NSP LPRU

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดรนการเกษตร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกษตรกรรมด้วยโดรนการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา


การอบรมในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนานะโชติ หัวหน้าหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ “Agriclture Drones โดรนเพื่อการเกษตร” และคุณสิรภพ แก้วเมืองสี จาก บริษัท โมก้า เวิลด์ไวด์ จำกัด ที่ได้มอบความรู้ใชเกี่ยวกับ “นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนซิงค์ออกไซด์”


การอบรมช่วงบ่าย มีการสาธิต และกิจกรรมปฏิบัติการทดลองฝึกบินโดรนเพื่อการเกษตร โดยมี คุณเกษมสันต์ ลือชัย หัวหน้าทีมครูฝึก จากศูนย์อบรมสยามคูโบต้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน ความสามารถ และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโดรน รวมถึงเป็นผู้ฝึกสอนในกิจกรรมปฏิบัติการทดลองฝึกบินโดรนเพื่อการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
5 views0 comments
bottom of page