top of page
  • NSP LPRU

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม Boost Camp ภายใต้โครงการ Mini R2Mเมื่อระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย อ.สมพร ติ๊บขัด อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำแผนธุรกิจจากงานวิจัย ตามโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : Mini R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย นำไปพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีนายกิตติคุณ บุญมาลา นายไกรวิชญ์ โชติศิริ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายบุลากร เทพสุยะ นายปรัญชญา จันทร์เมืองมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ นายจักรพงษ์ กาวีแดง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และนายกิตติชัย ประวัง นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
2 views0 comments
bottom of page