top of page
  • NSP LPRU

อุทยานวิทย์ฯ มรภ.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่


ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และได้รับเกียรติจาก ดร. วัฒนจักร พุ่มวิเศษ ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม NSP Pitching Show โดยตัวแทยทีมงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และปิดวันด้วยการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กิจกรรม Ice Breaking และการสร้างกรอบแนวคิด แรงบันดาลใจการทำงาน แบบสร้างสรรค์ในเชิงรุก และการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประสานงาน โดย คุณปิยะณัฐ แสงภัทราชัย กิจกรรมระดมสมองออกแบบแนวทางการปรับปรุงแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในตอนค่ำผู้ประสานงานจากทั้ง 15 มหาวิทยาลัยรับประทานอาหารร่วมกัน


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “หน้าที่และบทบาทของทีมงานผู้ประสานงานในสถานะ Intermediary”
4 views0 comments
bottom of page