top of page
  • NSP LPRU

อุทยานวิทย์ฯ มรภ.ลำปาง เข้าร่วม MOU และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วม MOU และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.​วศิน์วิโรตม์​ เนติศักดิ์​ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลำปาง พร้อมกับ ผศ.ดรเนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายอัครพล อำนาจกิติกร ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี MOU และร่วมพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 13 สถาบัน และสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่


พิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้


ทั้งนี้ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก พร้อมแรงขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยสร้างโอกาสและยกระดับแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


และในครั้งนี้ผศ.ดร.​วศิน์วิโรตม์​ เนติศักดิ์​ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลำปาง พร้อมกับ ผศ.ดรเนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยังได้แวะเยี่ยมชมให้ขวัญและกำลังใจแก่ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดแสดงบูธกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 อีกด้วยรับชมงาน FTI EXPO 2022 ย้อนหลัง


3 views0 comments
bottom of page